Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Wręczono nagrody im. Haliny Krahelskiej Renata Górna laureatką nagrody GIP

Z udziałem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego na Zamku Królewskim w Warszawie 30 listopada 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. W uroczystości wzięli udział członkowie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, w tym zastępca Przewodniczącego Rady Zbigniew Janowski.

Główny inspektor pracy w towarzystwie zaproszonych gości wręczył także nagrody: statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. 

Gratulując laureatom obu nagród główny inspektor pracy Roman Giedrojć podkreślił, że są one wyrazem najwyższego uznania Państwowej Inspekcji Pracy dla zaangażowania nagrodzonych osób w służbie dla drugiego człowieka. 

Prezydent Andrzej Duda w okolicznościowym liście pogratulował i podziękował laureatom „za wysiłki na rzecz jak najpełniejszej ochrony prawa pracy oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”. Życzenia przekazali także marszałek Sejmu Marek Kuchciński i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. 

Tegoroczna Nagroda im. Haliny Krahelskiej została przyznana: Andrzejowi Babczyńskiemu, Krzysztofowi Dośli, dr. inż. Czesławowi Kowalczykowi, dr inż. Katarzynie Majchrzyckiej, Januszowi Malindze, Dariuszowi Andrzejowi Matuszewskiemu, Beacie Mazurek, Bogusławowi Studenckiemu, Wojciechowi Zawadzkiemu.

Na wniosek Przewodniczącego ZZ „Budowlani Zbigniewa Janowskiego nagrodę im. Haliny Krahelskiej otrzymała Renata Górna. Nagrody wręczali: Roman Giedrojć i Ryszard Terlecki.

gorna_2
Renata Górna

 

Absolwentka Wydziału Nauk Spo­łecznych Katolickiego Uniwersytetu Lu­belskiego oraz licznych studiów pody­plomowych, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, pracow­nik Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, eks­pert ds. ochrony zdrowia i pracy oraz problematyki osób niepełnospraw­nych. Jest sekretarzem Komisji ds. Ochro­ny Pracy OPZZ. Uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych inicjatywach z obszaru bhp. Negocjowała europejskie porozumienia ramowe, do­tyczące stresu związanego z pracą oraz nękania i przemocy w miejscu pracy. Jest współautorką uchwał związanych z problemami ochrony pracy, będących podstawą programów związków zawodowych w tym zakresie. Współpracuje z Centralnym Instytu­tem Ochrony Pracy – Państwowym In­stytutem Badawczym. Jest członkiem Międzyresortowej Komisji ds. Najwyż­szych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdro­wia w Środowisku Pracy, a także człon­kiem Rady Zarządzającej ds. Certyfika­cji CIOP-PIB. Zasiada w jury Ogólno­polskiego Konkursu Poprawy Warun­ków Pracy organizowanego przez re­sort pracy. W 2016 r. została powołana z ramienia związków zawodowych do Komitetu Doradczego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao. Od lat współpracuje z Państwo­wą Inspekcją Pracy. Była ekspertem w kampanii społecznej „Poznaj swoje prawa w pracy”. Współdziałała przy realizacji kampanii na rzecz przeciw­działania stresowi i zagrożeniom psy­chospołecznym. Jest członkiem kapi­tuły najbardziej prestiżowego konkursu PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Była ekspertem w pracach zespołów robo­czych „okrągłego stołu” w ochronie zdrowia w 2003 r. oraz „białego szczy­tu” w sprawie służby zdrowia w 2008 r., wypracowujących rozwiązania syste­mowe także w zakresie ochrony zdro­wia pracujących.

Rekomendując Renatę Górną do nagrody im. Haliny Krahelskiej, prze­wodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski zaak­centował jej szczególną wrażliwość na sprawy społeczne i wysokie standardy etyki zawodowej w zakresie bezpie­czeństwa i ochrony człowieka w środo­wisku pracy.

renata-gorna_3